Duomenų apsauga

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai asmens duomenis tvarko vadovaudamiesi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais aktualiais teisės aktais.

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namų Asmens duomenų tvarkymo taisykles rasite čia