Teisės aktai

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. A1-684 „Dėl socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 įsakymas „Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. A1-316 „Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. A1-181 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo

2019 m. gegužės 30 d. Departamento direktoriaus įsakymas Nr. V1-364 Dėl Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Įstaigų priežiūros skyriaus Ūkio subjektų veiklos vertinimo ir konsultavimo taisyklių, Akto dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo ir Ūkio subjekto vertinimo metu pateiktų / nepateiktų dokumentų formų patvirtinimo

Įsakymas dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V1-527 „Dėl socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų priežiūros skyriaus ūkio subjektų veiklos vertinimo ir konsultavimo taisyklių, akto dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo ir ūkio subjekto vertinimo metu pateiktų / nepateiktų dokumentų formų patvirtinimo" pakeitimo

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įstaigų priežiūros skyriaus ūkio subjektų veiklos vertinimo ir konsultavimo taisyklės

Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Ūkio subjekto vertinimo metu pateiktų / nepateiktų dokumentų sąrašo forma

Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos aktas dėl mažareikšmių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nustatymo forma

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-160 „Dėl Valstybės institucijų ir įstaigų, savivaldybių institucijų ir įstaigų, ūkio subjektų ir kitų įstaigų, savivaldybių administracijų kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių ir kitų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsargų sąrašą bei šių priemonių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“