Sielovada

Esame Mielagėnų Pal. Jurgio Matulaičio parapiniai globos namai. Vadinamės dvasininko Vardu, kuris visame pasaulyje garsus savo kilnumu, gėrio ir teisingumo troškimu. Štai Popiežius Jonas Paulius II Palaimintąjį Jurgį Matulaitį yra pavadinęs žmogumi pagal Dievo širdį.   

J. Matulaičio gyvenimas rodo kryptį ir mūsų darbams. Siekiame, kad kasdienybė Mielagėnų globos namuose būtų ypatinga – nuskaidrinta malda. 

Mūsų globos namuose yra jauki koplyčia, kurioje šiokiadieniais aukojamos šv. Mišios, skamba giesmės, vargonėlių muzika. Globotiniai noriai renkasi bendroje maldoje pagarbinti Dievą, paprašyti dangaus dovanų savo artimui ir sau.   

Nelieka užmiršti ir tie, kurie dėl silpnesnės sveikatos negali melstis koplyčioje. Atlikti išpažintį ir priimti Šventąją Komuniją šie gyventojai gali savo kambarėliuose.   

Visai šalia Globos namų stovi Mielagėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, dar kartais vadinama mažąja katedra. Šios bažnyčios administratorius – klebonas Marijonas Savickas. Dažniausiai jis šv. Mišias aukoja ir globos namų koplyčioje.